Begonya » Begonya Saksı

Kod
Açıklama
Renk
B9BY
Begonya 9
Beyaz
B9SK
Begonya 9
S.Kahve
B9HR
Begonya 9
Hardal
B9YY
Begonya 9
Y.Yeşili
B9AN
Begonya 9
Antrasit
B9BR
Begonya 9
Bordo
 
 
 

90
85
0,5
24

B12BY
Begonya 12
Beyaz
B12SK
Begonya 12
S.Kahve
B12HR
Begonya 12
Hardal
B12YY
Begonya 12
Y.Yeşili
B12AN
Begonya 12
Antrasit
B12BR
Begonya 12
Bordo
 
 
 

120
115
1
24

B15BY
Begonya 15
Beyaz
B15SK
Begonya 15
S.Kahve
B15HR
Begonya 15
Hardal
B15YY
Begonya 15
Y.Yeşili
B15AN
Begonya 15
Antrasit
B15BR
Begonya 15
Bordo
 
 
 

150
145
1,8
24

B18BY
Begonya 18
Beyaz
B18SK
Begonya 18
S.Kahve
B18HR
Begonya 18
Hardal
B18YY
Begonya 18
Y.Yeşili
B18AN
Begonya 18
Antrasit
B18BR
Begonya 18
Bordo
 
 
 

180
175
3,3
18

B21BY
Begonya 21
Beyaz
B21SK
Begonya 21
S.Kahve
B21HR
Begonya 21
Hardal
B21YY
Begonya 21
Y.Yeşili
B21AN
Begonya 21
Antrasit
B21BR
Begonya 21
Bordo
 
 
 

210
205
5,2
18

Begonya - Begonya Saksı
Beyaz
S.Kahve
Hardal
Y.Yeşili
Antrasit
Bordo

Kod
B9BY
Açıklama
Begonya 9
Renk
Beyaz
90
85
0,5
24
Kod
B9SK
Açıklama
Begonya 9
Renk
S.Kahve
90
85
0,5
24
Kod
B9HR
Açıklama
Begonya 9
Renk
Hardal
90
85
0,5
24
Kod
B9YY
Açıklama
Begonya 9
Renk
Y.Yeşili
90
85
0,5
24
Kod
B9AN
Açıklama
Begonya 9
Renk
Antrasit
90
85
0,5
24
Kod
B9BR
Açıklama
Begonya 9
Renk
Bordo
90
85
0,5
24
Kod
B12BY
Açıklama
Begonya 12
Renk
Beyaz
120
115
1
24
Kod
B12SK
Açıklama
Begonya 12
Renk
S.Kahve
120
115
1
24
Kod
B12HR
Açıklama
Begonya 12
Renk
Hardal
120
115
1
24
Kod
B12YY
Açıklama
Begonya 12
Renk
Y.Yeşili
120
115
1
24
Kod
B12AN
Açıklama
Begonya 12
Renk
Antrasit
120
115
1
24
Kod
B12BR
Açıklama
Begonya 12
Renk
Bordo
120
115
1
24
Kod
B15BY
Açıklama
Begonya 15
Renk
Beyaz
150
145
1,8
24
Kod
B15SK
Açıklama
Begonya 15
Renk
S.Kahve
150
145
1,8
24
Kod
B15HR
Açıklama
Begonya 15
Renk
Hardal
150
145
1,8
24
Kod
B15YY
Açıklama
Begonya 15
Renk
Y.Yeşili
150
145
1,8
24
Kod
B15AN
Açıklama
Begonya 15
Renk
Antrasit
150
145
1,8
24
Kod
B15BR
Açıklama
Begonya 15
Renk
Bordo
150
145
1,8
24
Kod
B18BY
Açıklama
Begonya 18
Renk
Beyaz
180
175
3,3
18
Kod
B18SK
Açıklama
Begonya 18
Renk
S.Kahve
180
175
3,3
18
Kod
B18HR
Açıklama
Begonya 18
Renk
Hardal
180
175
3,3
18
Kod
B18YY
Açıklama
Begonya 18
Renk
Y.Yeşili
180
175
3,3
18
Kod
B18AN
Açıklama
Begonya 18
Renk
Antrasit
180
175
3,3
18
Kod
B18BR
Açıklama
Begonya 18
Renk
Bordo
180
175
3,3
18
Kod
B21BY
Açıklama
Begonya 21
Renk
Beyaz
210
205
5,2
18
Kod
B21SK
Açıklama
Begonya 21
Renk
S.Kahve
210
205
5,2
18
Kod
B21HR
Açıklama
Begonya 21
Renk
Hardal
210
205
5,2
18
Kod
B21YY
Açıklama
Begonya 21
Renk
Y.Yeşili
210
205
5,2
18
Kod
B21AN
Açıklama
Begonya 21
Renk
Antrasit
210
205
5,2
18
Kod
B21BR
Açıklama
Begonya 21
Renk
Bordo
210
205
5,2
18
Beyaz
S.Kahve
Hardal
Y.Yeşili
Antrasit
Bordo