Fulya » Fulya Saksı

Kod
Açıklama
Renk
F20BY
Fulya 20
Beyaz
F20SK
Fulya 20
S.Kahve
F20KR
Fulya 20
Kiremit
F20KY
Fulya 20
K.Yeşili
F20AN
Fulya 20
Antrasit
 
 

195
180
3,5
20

F30BY
Fulya 30
Beyaz
F30SK
Fulya 30
S.Kahve
F30KR
Fulya 30
Kiremit
F30KY
Fulya 30
K.Yeşili
F30AN
Fulya 30
Antrasit
 
 

295
260
10
10

F40BY
Fulya 40
Beyaz
F40SK
Fulya 40
S.Kahve
F40KR
Fulya 40
Kiremit
F40KY
Fulya 40
K.Yeşili
F40AN
Fulya 40
Antrasit
 
 

395
360
25
5

F50BY
Fulya 50
Beyaz
F50SK
Fulya 50
S.Kahve
F50KR
Fulya 50
Kiremit
F50KY
Fulya 50
K.Yeşili
F50AN
Fulya 50
Antrasit
 
 

495
450
50
5

Fulya - Fulya Saksı
Beyaz
S.Kahve
Kiremit
K.Yeşili
Antrasit

Kod
F20BY
Açıklama
Fulya 20
Renk
Beyaz
195
180
3,5
20
Kod
F20SK
Açıklama
Fulya 20
Renk
S.Kahve
195
180
3,5
20
Kod
F20KR
Açıklama
Fulya 20
Renk
Kiremit
195
180
3,5
20
Kod
F20KY
Açıklama
Fulya 20
Renk
K.Yeşili
195
180
3,5
20
Kod
F20AN
Açıklama
Fulya 20
Renk
Antrasit
195
180
3,5
20
Kod
F30BY
Açıklama
Fulya 30
Renk
Beyaz
295
260
10
10
Kod
F30SK
Açıklama
Fulya 30
Renk
S.Kahve
295
260
10
10
Kod
F30KR
Açıklama
Fulya 30
Renk
Kiremit
295
260
10
10
Kod
F30KY
Açıklama
Fulya 30
Renk
K.Yeşili
295
260
10
10
Kod
F30AN
Açıklama
Fulya 30
Renk
Antrasit
295
260
10
10
Kod
F40BY
Açıklama
Fulya 40
Renk
Beyaz
395
360
25
5
Kod
F40SK
Açıklama
Fulya 40
Renk
S.Kahve
395
360
25
5
Kod
F40KR
Açıklama
Fulya 40
Renk
Kiremit
395
360
25
5
Kod
F40KY
Açıklama
Fulya 40
Renk
K.Yeşili
395
360
25
5
Kod
F40AN
Açıklama
Fulya 40
Renk
Antrasit
395
360
25
5
Kod
F50BY
Açıklama
Fulya 50
Renk
Beyaz
495
450
50
5
Kod
F50SK
Açıklama
Fulya 50
Renk
S.Kahve
495
450
50
5
Kod
F50KR
Açıklama
Fulya 50
Renk
Kiremit
495
450
50
5
Kod
F50KY
Açıklama
Fulya 50
Renk
K.Yeşili
495
450
50
5
Kod
F50AN
Açıklama
Fulya 50
Renk
Antrasit
495
450
50
5
Beyaz
S.Kahve
Kiremit
K.Yeşili
Antrasit